STAGIAR 2020 – Stagii de practica transdisciplinare dedicate elevilor

 

Sansele egale de a accesa un loc de munca si de a beneficia de un tratament nediscriminatoriu reprezinta elemente cheie in asigurarea unei rate mari de angajare in randul tinerilor absolventi de scoli tehnice si/sau profesionale, si implicit integrarea lor cu succes pe piata muncii.

Egalitatea de sanse la locul de munca include si egalitatea de gen care face referire la egalitatea intre femei si barbati, si la eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex in domeniul muncii, educatiei si informarii, precum si la principiul accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la locuri de munca. Principiile egalitatii de sanse la locul de munca se bucura de protectie din partea legii si exista mai multe acte normative care reglementeaza problema egalitatii intre femei si barbati si a accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati precum:

 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse

 • Strategia Cadru “Nediscriminare si sanse egale pentru toti”

 • Strategia Nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 2018-2021

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati

 • Directiva 2006/54/CE privind egalitatea de sanse intre barbati si femei

 • Strategia UE2020, Directiva 2000/78 a Consiliului Europei “Sprijin pentru incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati”

De asemenea, principiul non discriminarii la locul de munca se refera la participarea deplina si efectiva a oricarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, etc. Atat la nivelul tarii noastre, cat si la nivel european exista o serie de acte normative care adreseaza problema discriminarii persoanelor si anume: Constitutia Romaniei, Codul Muncii, Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Strategia Nationala “O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati 2016-2020”, Strategia de incluziune a minoritatii rome 2015-2020, Strategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • Egalitatea de sanse (equal opportunities)

Este conceptul conform caruia toate fiintele umane sunt libere sa-si dezvolte capacitatile personale si sa aleaga fara limitari impuse de roluri stricte; faptul ca diferitele comportamente, aspiratii si necesitati ale femeilor si barbatilor sunt luate in considerare, evaluate si favorizate in mod egal. Se admite ca femeile si barbatii se bucura de aceeasi libertate de a-si realiza si atinge scopul. Ne referim la absenta barierelor in ceea ce priveste participarea economica, politica si sociala si tratament egal pentru toti cetatenii indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu.

 • Egalitatea de sanse intre femei si barbati

Se refera la absenta barierelor in ceea ce priveste participarea economica, politica si sociala si tratament egal pentru femei si barbati. Prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege „luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora” (Legea 202/2002).

Egalitatea de sanse si egalitatea de gen sunt principiile fundamentale pentru dezvoltarea unei societati echitabile, care pretuieste diversitatea si incluziunea si care promoveaza relatiile parteneriale si respectul intre indivizi.

Prin egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:

 • alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;

 • angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

 • venituri egale pentru munca de valoare egala;

 • informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala, inclusiv ucenicia;

 • promovare la orice nivel ierarhic si profesional;

 • conditii de incadrare in munca si de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare, inclusiv conditiile de concediere;

 • beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la sistemele publice si private de securitate sociala.

Mijloace de promovare a non discriminarii si egalitatii de sanse la locul de munca:

 • Dezvoltarea unui sistem de evaluare a performantei bazat pe criterii obiective

 • Comunica transparent angajatilor ce inseamna performanta si cum poate fi obtinuta, precum si ce asteptari exista de la munca lor, aplica tratament egal si aceleasi standarde de performanta pentru toti angajatii

 • Ofera angajatilor acces la programe de mentorat, in special angajatilor din grupuri cu risc de a fi discriminate si care au potential pentru management

 • Ofera suport angajatilor in planificarea carierei si dezvoltare profesionala

 • Identifica posibilele stereotipuri ale managerilor si angajatilor si organizeaza ateliere de lucru si sesiuni de informare pentru manageri privind gestionarea diferentelor si a diversitatii

 • Distribuie sarcinile in mod obiectiv, nu preferential